GDPR

INFORMAČNÁ POVINNOSŤ PREVÁDZKOVATEĽA

v zmysle Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenia o ochrane osobných údajov) (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).

Touto cestou Vás informujeme o spôsobe a podmienkach spracúvania Vašich osobných údajov, ako aj o Vašich právach, ktoré sú s tým spojené.

1. Aké sú naše kontaktné údaje?

Pre uplatnenie všetkých a akýchkoľvek Vašich práv týkajúcich sa ochrany osobných údajov, si Vám dovoľujeme poskytnúť naše kontaktné údaje:

Plavecký Klub Azeta, o. z.

so sídlom Nádražná 34, 90028 Ivanka pri Dunaji

IČO: 42272581

zapísaná v Registri občianskych združení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

Ak máte otázku, na ktorú v týchto podmienkach o ochrane osobných údajov nenájdete odpoveď, alebo ak si želáte podrobnejšie informácie k niektorému z týchto bodov, alebo máte záujem uplatniť akékoľvek Vaše právo na ochranu osobných údajov, neváhajte nás kontaktovať:

 1. pre poštovú komunikáciu, prosím, použite nasledovné kontaktné údaje:

Plavecký Klub Azeta, o. z.

Nádražná 34

900 28 Ivanka pri Dunaji

 1. pre elektronickú komunikáciu, prosím, použite nasledovné kontaktné údaje:

e-mailový kontakt: info@pkazeta.sk

 1. pre telefonickú komunikáciu, prosím, použite nasledovné kontaktné údaje:

telefónny kontakt: 0948/08 55 67

2. Aký je rozsah, účel a právny základ spracúvania osobných údajov?

Touto cestou si Vás dovoľujeme informovať, že ako prevádzkovateľ spracúvame iba a výlučne Vaše nasledovné kategórie osobných údajov, a to na tieto účely a na základe týchto právnych základov:

Účel spracúvania

Právny základ spracovateľskej činnosti

Kategória osobných údajov

Uzavretie zmluvy,

možnosť spracovania objednávky a riadneho dodania objednaného plnenia, vystavenie faktúry, ako aj možnosť realizovania úhrady ceny za plnenie a jej spárovanie s objednávkou

Článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR:

spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy

Bežné osobné údaje

Vedenie účtovníctva, vrátane pokladne, stavu majetku a záväzkov a pod.

Článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR:

spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zákonnej povinnosti, najmä podľa Zákona o účtovníctve, Zákona o dani z príjmov atď.

Bežné osobné údaje

Priamy marketing - Ponuka vlastných podobných tovarov a služieb prostredníctvom elektronickej pošty osobám, ktorých osobné údaje prevádzkovateľ získal v súvislosti s predajom tovaru alebo služieb

Článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR:

spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa (v zmysle Recitálu 47 GDPR sa spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu môže považovať za oprávnený záujem prevádzkovateľa).

Bežné osobné údaje

Ponuka tovarov a služieb prostredníctvom elektronickej pošty v prípadoch, ktoré nespadajú pod priamy marketing, informácie o plánovaných akciách, odprezentovanie reklamných a marketingových aktivít, odosielanie noviniek, rád, tipov a trikov

Článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR:

So spracúvaním osobných údajov poskytla súhlas dotknutá osoba

Bežné osobné údaje

Vedenie prijatej a odoslanej pošty

Článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR:

spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zákonnej povinnosti, najmä

zákona č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach

Bežné osobné údaje

Sledovanie a dodržiavanie právnych predpisov, poskytovanie právnych rád, uplatňovanie právnych nárokov a pod.

Článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR:

spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa a vo vzťahu k osobitnej kategórii osobných údajov nevyhnutnosť na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov podľa článku 9 ods. 2 písm. f) GDPR. (Oprávneným záujmom prevádzkovateľa je právna ochrana jeho nárokov, resp. právna obrana voči nárokom tretích subjektov, ako aj záujem na plnení práv a povinností v súlade s právom. S poukazom na zásadu proporcionality, je prevádzkovateľ toho názoru, že oprávnený záujem prevádzkovateľa v tomto prípade prevažuje nad záujmom ochrany súkromia dotknutej osoby.)

Bežné osobné údaje a osobitná kategória osobných údajov

Registrácia do klubu a vedenie zoznamu plavcov - Vedenie a organizovanie plaveckých kurzov, profesionálnych tréningov a športových podujatí pre deti, mládež, dospelých, vedenie dochádzky, e-mailových skupín, kontaktov na zákonných zástupcov.

Článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR:

So spracúvaním osobných údajov poskytla súhlas dotknutá osoba

Bežné osobné údaje a osobitná kategória osobných údajov

Cookies -

Zapamätanie si používateľských nastavení, overenie prihlásenia, integrita zabezpečenia webu, obnovenie hesla ku kontu. Lepšie prispôsobenie reklám záujmom dotknutých osôb a funkcionalite webstránok, vytváranie štatistík.

Článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR:

So spracúvaním osobných údajov poskytla súhlas dotknutá osoba

Bežné osobné údaje

Webová stránka – kontaktný formulár - Vybavovanie otázok a dopytov osôb

Článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR:

So spracúvaním osobných údajov poskytla súhlas dotknutá osoba

Bežné osobné údaje

Zverejnenie mena a priezviska, fotografií, referencií na webovej stránke -

Vyhotovenie obrazových, zvukových a/alebo obrazovo-zvukových záznamov (fotografie, videozáznamy) dieťaťa pri športových činnostiach a/alebo iných činnostiach vykonávaných prevádzkovateľom (plavecký tábor, súťaže a pod.) a ich zverejnenia na webovej stránke prevádzkovateľa www.pkazeta.sk, jej profiloch na sociálnych sieťach (Google+), či v rámci iných prezentačných, reklamných a marketingových činnostiach, odprezentovanie spokojnosti zákazníkov so službami prevádzkovateľa.

Článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR:

So spracúvaním osobných údajov poskytla súhlas dotknutá osoba

Bežné osobné údaje

3. Komu sa Vaše osobné údaje poskytujú?

Osobné údaje našich klientov chránime, pričom tieto nesprístupňujeme a ani neposkytujeme tretím osobám či subjektom, s výnimkou osôb, ktoré zabezpečujú vedenie účtovníctva našej spoločnosti, poskytujú právne služby a pod., ako aj Slovenskej plaveckej federácii, Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, a z tohto dôvodu sa častokrát považujú za „sprostredkovateľa“, ako aj príjemcu v zmysle GDPR. V prípade, ak takáto povinnosť bude vyplývať zo zákona alebo rozhodnutia orgánu verejnej moci, sú Vaše osobné údaje poskytnuté aj orgánom verejnej moci či iným subjektom, napr.: daňové úrady, orgány štátnej správy a verejnej moci, Štatistický úrad, súdy, orgány činné v trestnom konaní a iné orgány, ktorým sa poskytujú osobné údaje podľa zákona (napr. kontrolné orgány).

4. Prenášame Vaše osobné údaje mimo Európskej únie?

Prevádzkovateľ si Vás dovoľuje informovať, že Vaše údaje nie sú prenášané mimo Európsku úniu do tretích krajín či medzinárodných organizácií.

5. Po akú dobu uchovávame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje uchovávame iba po dobu, po ktorú je to nevyhnutné pre účely, pre ktoré sa spracúvajú. Lehoty uchovávania Vašich osobných údajov sú uvedené v Registratúrnom poriadku, a to po dobu päť (5) rokov, prípadne dlhšie v závislosti od povahy osobných údajov.

Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov zabezpečujeme ich výmaz prípadne anonymizáciu, a to plne v súlade s GDPR.

6. Aké sú Vaše práva voči nám v oblasti ochrany osobných údajov?

Ako dotknutej osobe Vám z GDPR vyplývajú viaceré práva, na ktoré si Vás dovoľujeme touto cestou upozorniť, a to:

6.1 Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo od nás požadovať potvrdenie o tom, či spracúvame osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ak áno, tak máte právo získať prístup k týmto osobným údajom, ako aj právo na základné informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov. Za týmto účelom je možné nás kontaktovať kedykoľvek, a to prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v časti „Aké sú naše kontaktné údaje?“.

6.2 Právo na opravu a/alebo doplnenie osobných údajov

Máte právo požadovať, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, ako aj právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Za týmto účelom je možné nás kontaktovať kedykoľvek, a to prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v časti „Aké sú naše kontaktné údaje?“.

6.3 Právo na vymazanie osobných údajov

Právo požadovať bezodkladné vymazanie Vašich osobných údajov máte iba v prípade, ak:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;

 • odvoláte súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie;

 • namietate voči spracúvaniu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie;

 • osobné údaje sa spracúvali nezákonne;

 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Európskej Únie alebo práva členského štátu, ktorému podliehame;

 • osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1 GDPR.

Za týmto účelom nás môžete kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v časti „Aké sú naše kontaktné údaje?“, pričom následne posúdime, či vo Vašom prípade neexistujú výnimky, kedy nie je potrebné vymazať Vaše údaje aj keď je splnená niektorá z vyššie uvedených podmienok (napr. je to potrebné na uplatňovanie právnych nárokov).

6.4 Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Máte právo, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich údajov (t.j. Vaše údaje iba uchovávali, avšak iným spôsobom ich nespracúvali), ak:

 • ste napadli správnosť osobných údajov;

 • spracúvanie je protizákonné a Vy namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia;

 • už nepotrebujeme Vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;

 • namietate voči spracúvaniu.

Za týmto účelom nás môžete kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v časti „Aké sú naše kontaktné údaje?“, pričom následne posúdime, či vo Vašom prípade neexistujú výnimky, kedy je možné Vaše osobné údaje spracúvať aj iným spôsobom, nielen uchovávaním.

6.5 Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov

Máte právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ak je právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov: a) nevyhnutné splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci alebo b) spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje naša spoločnosť alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody Vašej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa. Za týmto účelom nás môžete kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v časti „Aké sú naše kontaktné údaje?“. Vaše osobné údaje môžeme spracúvať iba, ak by sme preukázali nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré by prevažovali nad záujmami, právami a slobodami alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

6.6 Právo na prenosnosť osobných údajov

Ak sa spracúvanie Vašich osobných údajov vykonáva automatizovanými prostriedkami, a to na základe Vášho súhlasu alebo pre účely plnenia zmluvy, máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšej osobe (prevádzkovateľovi). Za týmto účelom nás môžete kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v časti „Aké sú naše kontaktné údaje?“.

6.7 Právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov

V neposlednom rade máte právo kedykoľvek odvolať Vami udelený súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním. Za týmto účelom nás môžete kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v časti „Aké sú naše kontaktné údaje?“.

6.8 Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Touto cestou Vás zároveň informujeme, že v prípade, ak máte za to, že došlo k porušeniu práv fyzických osôb pri spracúvaní Vašich osobných údajov alebo k porušeniu nariadenia GDPR, môže podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov, a to Úradu pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Vzor návrhu je uverejnený na stránke Úradu pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky www.dataprotection.gov.sk.

7. Ste povinný nám poskytnúť Vaše osobné údaje?

Poskytnutie Vašich osobných údajov je v zásade dobrovoľné, avšak niektoré Vaše osobné údaje sa vyžadujú pre riadne plnenie zmluvy (t.j. pre riadne a včasné poskytnutie služby) alebo pre plnenie našej zákonnej povinnosti, a preto ak k ich poskytnutiu nedôjde, nebude možné z našej strany riadne plniť povinnosti súvisiace s dodaním služby.

8. Získavame Vaše osobné údaje aj z iných zdrojov, než od Vás?

Nie, všetky osobné údaje, ktoré spracúvame, pochádzajú výslovne od Vás.

9. Spracúvanie súborov cookies

Aby sme čo najviac zlepšili naše služby a funkcionalitu našej webovej stránky, využívame súbory cookies. Ide o malé textové súbory, ktoré sú ukladané vo Vašom zariadení a ktoré obsahujú informácie o aktivitách užívateľov webovej stránky, pričom tieto informácie sú následne sprístupnené pri ďalšej návšteve užívateľa.

Naša webová stránka používa vlastné súbory cookies, ako aj súbory cookies tretích strán. Vlastné súbory cookies používame na účely dočasného zapamätania si údajov pri vypĺňaní formuláru na stránke http://pkazeta.sk/kontakt/. Na našej webovej stránke využívame aj služby tretích strán ako napr. nástroje na meranie návštevnosti cez systémy Google Analytics alebo tlačítka na zdielanie či lajkovanie obsahu na sociálnych sietiach, ako napr. na LinkedIn, Facebook, Twitter. Naša webová stránka pre využitie týchto služieb načítava kódy tretích strán, ktoré pre plnú funkčnosť môžu vyžadovať prijatie cookies od týchto stránok tretích strán. Za tieto cookies sú plne zodpovedné tieto tretie strany, a preto v prípade záujmu o bližšie informácie o cookies týchto tretích strán je potrebné sí prečítať ich záasady súkromia alebo pravidlá používania služieb.

Používame dočasné a trvalé cookies, dočasné sa uchovávajú vo Vašom zariadení kým nezavriete stránku. Naopak trvalé cookies zostávajú vo Vašom zariadení do uplynutia svojej platnosti (napr. pár týždňov, mesiacov) alebo dokým ich ručne nevymažete.

Cookies, ktoré sa na našej webovej stránke používajú, si môžete nastaviť vo svojom webovom prehliadači. Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies, pričom takéto nastavenie Vášho prehliadača je v zmysle § 55 ods. 5 Zákona o elektronických komunikáciách považované za Váš súhlas s používaním cookies.

Ukladaniu cookies do Vášho zariadenia môžete kedykoľvek zabrániť nastavením Vášho webového prehliadača, avšak v takom prípade nemusí webová stránka, či iné služby tretích strán fungovať. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete v pomoci každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies.

10. Realizujeme automatizované rozhodovanie vrátane profilovania?

Nevydávame žiadne rozhodnutia, ktoré by boli založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania a ktoré by malo právne účinky, ktoré by sa Vás týkali alebo by Vás podobne významne ovplyvňovali.